Hayat Sigortası

PTT Sigorta ile
geleceğinizi bugünden güvence altına alın,
yarınlara keyifle bakın.

Hayat Sigortası

Hayat Sigortası Nedir?

Hayat sigortaları, konusu insan hayatı olan ve insanın yaşamı boyunca karşı karşıya gelebileceği rizokoları için önlem almayı sağlayan ve bu nedenle de çok çeşitli türleri içeren bir sigorta dalıdır.

Hayat sigortalarında amaç, kişinin ufak tasarruflarını prim adı altında değerlendirerek, yaşamında meydana gelebilecek bazı olaylarda; örneğin maluliyet durumunda kişinin kendisine, vefat durumunda ise kanuni mirasçılarına maddi destek sağlamak ile emeklilik geliri elde edilecek dönemde belirli bir miktar birikim sağlamaktır. Bu nedenlerle de hayat sigortaları birikimli ve birikimsiz olarak ikiye ayrılmaktadır. Birikimli hayat sigortalarında karşılaşılan risklere karşı teminat ve birikim, birikimsiz hayat sigortalarında ise meydana gelebilecek risklere karşı teminat alınabilmektedir.

Hayat sigortası, insanların ölüm, maluliyet veya muayyen bir süre sonra hayatta olmaları gibi çeşitli ihtimallerle karşı karşıya bulunmaları dolayısıyla ortaya çıkan mali sorunlara çözüm bulan sigorta akdidir.

İnsan ömrü bakımından kişinin karşılaştığı durum, ya zamanından önce ölüm veya çok uzun yaşamaktır. Eğer kişi mali kaynakları sağlayamadan artık çalışamayacak yaşa gelmişse, bu uzun ömür onun için sadece bir sıkıntı kaynağı olur.

Sigortalıya, emeklilik geliri elde edeceği dönemde hayat standardını düşürmeden hayatını sürdürme imkanı sağlamak, maluliyeti halinde kendisine, ölümü halinde ise, bakmakta olduğu aile fertlerine aynı imkanı vermek, hayat sigortasının belli başlı varoluş nedenidir.

Toplum açısından bakıldığında, hayat sigortası bir fert ya da grubun yaşamlarına ilişkin mali riskleri transfer ettikleri sosyal bir araçtır. Bu transferler neticesinde bir fon birikmiş olur. Bu tanımın iki temel unsuru vardır. Birincisi riskin fertten bir gruba veya bir gruplar topluluğuna transferi, ikincisi ise riskin grup üyeleri arasında paylaştırılması.

Hayat Sigortası Teminatları Nelerdir?

Hayat sigortaları ürünlerimiz, öncelikle vefat ana teminatını içermektedir. Sigortalının; sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde poliçede belirtilen vefat teminat tutarı, vefat tazminatı olarak sigortalının lehtar veya kanuni varislerine ödenir. Ürünlerimiz ayrıca kaza sonucu tam ve daimi maluliyet, hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet ve kaza sonucu tedavi masrafları gibi ek teminatları içermektedir.

Hayat Sigortası Gelir Vergisi Avantajları

Ücretli çalışanlar ve Serbest meslek sahipleri; kendileri, eş ve küçük çocuklarının birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin tamamını vergi indiriminde kullanabilirler.

Ücretliler için: Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin elde edilen ücretin %15'ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir.

Beyana Tabi Vergi Mükellefleri İçin : Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, elde edilen gelirler için verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin % 15'ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır.

Hayat Sigortası Ürünü :

Canım Sağolsun Yıllık Hayat Sigortası

Yalnız kendi geleceğini değil, sevdiklerinin geleceğini de düşünenlere sunulan özel bir hayat sigortasıdır. Sigortalının vefatı halinde yakınlarının, sakatlık halinde ise kendisinin geleceğini teminat altına alır. Sigortalıya ve onun yaşamında en değer verdiği kişiler olan ailesine, gelecekteki güçlüklere karşı destek olur.

Temel Özellikleri

 • Geleceğini düşünen, ailesine önem veren, sağlıklı 18 ile 65 yaş arasındaki herkes Yıllık Hayat Sigortasına sahip olabilir.
 • Sigorta süresi 1 yıldır. Devam etmek istenirse poliçe şartları çerçevesinde her yıl yenilenebilir.
 • Sigorta başlangıcında belirlenen teminatlar üzerinden sigortalının yaş, cinsiyet ve sağlık durumuna göre hesaplanan TL cinsinden yıllık prim peşin veya taksitli olarak ödenir.

Teminatlar

Vefat Teminatı:

Sigortalının her ne sebeple olursa olsun vefatı halinde sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarı sigortalının menfaatdar(lar)ına ödenir.

Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı:

Poliçe teminatları dahilinde ve sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza nedeni ile derhal ya da kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde sigortalı kalıcı bir sakatlık oluşması durumunda, Sigortalıya ödenecek poliçede belirtilen teminat tutarıdır. Ödenecek tutar, tıbbi tedavinin sona ermesi ve kalıcı maluliyetin tıbbi raporlarla ispatlanması halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında yer alan oranlara göre belirlenir.

Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı:

Sigorta süresi içinde bir hastalık sonucu oluşan tam ve daimi surette maluliyet halinde, Hayat ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçe üzerinde yazılı Teminat Tutarı kadar teminat verilmesidir. Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet tazminatı, tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kesin surette tespitini takiben, yürürlükteki “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan, “Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı› Oranları Cetvelinde sayılan %60 ve üstü oranlara karşılık gelen maluliyet hallerinde ödenir.

Avantajlar

 • Sigortalı hayat sigortalarında prim öderken vergi avantajına sahip olur.
 • Hayat sigortasında vergi avantajından faydalanarak ( 4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre ) sigortalının ödediği primlerin belirli bir oranını vergi matrahından indirebilir.
 • Hayat sigortalarında ölüm ve sakatlık teminatı içerdiğinden bunlar için sigortalının ödediği primin tamamı, ödediği ayda elde ettiği ücretin % 15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla, gelir vergisi matrahından indirebilir.

Hayat Sigortası Ürünü :

Olmaz Deme Olur Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalı kişiyi, her an oluşabilecek kaza sonucu vefat ya da sakatlık riskine karşı bir yıl boyunca koruma altına alır.

Olmaz Deme Olur Kaza Sigortası sigortalının bir kaza sonucu yaşamını yitirmesi, yaralanması ya da sakat kalması gibi riskler sonucu oluşacak maddi kayıpları en aza indirerek sigortalıya ve ailesine güvence sunar. Bu ürün ile ayrıca kaza sonrası süreçte oluşabilecek tedavi ve hastane masrafları da karşılanabilir.

Temel Özellikleri

 • 15 – 65 yaş arasında ciddi sağlık sorunu bulunmayan kişiler sahip olabilir.
 • Sigorta süresi 1 yıldır. Devam etmek istenirse her yıl yenilenebilir.
 • Sigorta başlangıcında belirlenen teminatlar üzerinden sigortalının mesleğine göre hesaplanan TL cinsinden yıllık prim peşin olarak veya taksitli olarak ödenir.
 • Sigorta primi sigortalının seçtiği teminat miktarına ve meslek risk grubuna göre değişir.

Teminatlar

Kaza Sonucu Yaşam Kaybı Teminatı:

Poliçe teminatları dahilinde ve sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza nedeni ile derhal ya da kaza tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde sigortalının yaşamını yitirmesi halinde, beyan ettiği ettiği menfaattarına, beyan etmemişse sigortalının kanuni mirasçılarına ödenecek, poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarıdır.

Kaza Sonucu Sakatlık Teminatı:

Poliçe teminatları dahilinde ve sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza nedeni ile derhal ya da kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde sigortalı kalıcı bir sakatlık oluşması durumunda, Sigortalıya ödenecek poliçede belirtilen teminat tutarıdır. Ödenecek tutar, tıbbi tedavinin sona ermesi ve kalıcı maluliyetin tıbbi raporlarla ispatlanması halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında yer alan oranlara göre belirlenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları:

Kaza gününden itibaren 1 yıl süresince tahsis edilmiş tedavi ve hastane giderleri poliçede belirtilen teminat tutarı kadar sigortalıya ödenir.

Avantajlar

 • Sigortalı kaza sigortalarında prim öderken vergi avantajına sahip olur.
 • Ferdi Kaza sigortasında vergi avantajından faydalanarak ( 4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre ) sigortalının ödediği primlerin belirli bir oranını vergi matrahından indirebilir.
 • Ücretliler İçin; sigortalının ödediği primin tamamı, ödediği ayda elde ettiği ücretin % 15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla, gelir vergisi matrahından indirebilir.

Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası

Hep Destek Kaza Sigortası, sigortalının başına gelebilecek ani ve harici olaylara karşı maddi destek sağlayan bir sigortadır.

Sigortalının bir kaza sonucu yaşamını yitirmesi, yaralanması ya da sakat kalması, vücudunda kırık/yanık gibi risklerin meydana gelmesi sonucu oluşacak maddi kayıpları en aza indirerek sigortalıya ve ailesine güvence sunar.

Temel Özellikleri

 • TL cinsinden belirlenen teminatlarla,
 • 1 (bir) yıl süre ile,
 • Sigortalının kaza sonucu kaybı, kaza sonucu sakatlık, Kırık/Yanık ve Kaza Sonucu Hastane Yatış halinde,
 • Geride kalan sevdiklerine veya kendisine,
 • Maddi destek sağlayan,
 • 16-65 yaş aralığında kişileri kapsayan, bir Kaza sigortasıdır.
Seçenek Yaşam kaybı Sürekli sakatlık Kaza sonucu kırık/yanık Kaza sonucu hastane yatış
1. 10.000 TL 10.000 TL 5.000 TL 30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
2. 20.000 TL 20.000 TL 5.000 TL 30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
3. 30.000 TL 30.000 TL 5.000 TL 30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
4. 40.000 TL 40.000 TL 5.000 TL 30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
5. 50.000 TL 50.000 TL 5.000 TL 30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
6. 60.000 TL 60.000 TL 5.000 TL 30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
7. 70.000 TL 70.000 TL 5.000 TL 30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
8. 80.000 TL 80.000 TL 5.000 TL 30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
9. 90.000 TL 90.000 TL 5.000 TL 30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ
10. 100.000 TL 100.000 TL 5.000 TL 30 TL /GÜN/KİŞİ-150 TL VAKA/KİŞİ

Teminatlar

Kaza Sonucu Yaşam Kaybı Teminatı:

Poliçe teminatları dahilinde ve sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza nedeni ile derhal ya da kaza tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde sigortalının yaşamını yitirmesi halinde, beyan ettiği ettiği menfaattarına, beyan etmemişse sigortalının kanuni mirasçılarına ödenecek, poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarıdır.

Kaza Sonucu Sakatlık Teminatı:

Poliçe teminatları dahilinde ve sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza nedeni ile derhal ya da kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde sigortalı kalıcı bir sakatlık oluşması durumunda, Sigortalıya ödenecek poliçede belirtilen teminat tutarıdır. Ödenecek tutar, tıbbi tedavinin sona ermesi ve kalıcı maluliyetin tıbbi raporlarla ispatlanması halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında yer alan oranlara göre belirlenir.

Kaza Sonucu Kırık / Yanık Teminatı:

Kaza sonucu meydana gelen kırık veya yanık riskleri bu teminattan karşılanır. Kaza sonucu kırık teminatında, sigortalının kaza sonucu vücudunda bulunan ve sadece aşağıda belirtilen belli başlı kemiklerinin kırılması halinde kendisine poliçede belirtilen “Kırık Tazminatı “ ödenir.

Aşağıda kırık tespit edilen kemik ya da kemik grubuna göre kaza sonucu Kırık / Yanık teminatının hangi oranda ödeneceği gösterilmektedir.

Bel Kemiği %100 *Kemik erimesine bağlı kırılmalar istisnadır.
Kalça %100
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri %25
Kafatası (diş ve burun hariç) %25
Kaburga kemiği %25
Omuz %25
Kol %25
Bacak %15
El bileği %10
Ayak bileği %10
Kuyruk sokumu %10
El %2
Ayak %2
Burun %2

Kaza sonucu vücutta yanık oluşması halinde ise yapılacak ödemede, yanığın derecesi ve yanık vücut yüzeyi alanı (YVYA) yüzdesi dikkate alınmaktadır. Aşağıda yanık derecesi ve YVYA’na göre yapılacak ödemeler belirtilmiştir.

Yanık vücut yüzey alanı (YVYA yüzdesi) 2. derece yanıklarda 3. derece yanıklarda
%5-%9 500 TL 1.000 TL
%10-%19 1.500 TL 3.000 TL
%20-%27 2.000 TL 4.000 TL
%28-%100 2.500 TL 5.000 TL

4. Kaza Sonucu Hastanede Yatış Teminatı:

Bu teminat, sigortalının herhangi bir kaza sonucu hastanede tedavi görmesi halinde kendisine ödenen tutardır. Kaza sonucu hastanede yatışı gerektiren her 24 saat için günlük 30 TL ve en fazla 150 TL tazminat ödenir. Hastaneye yatış durumlarında ilk 24 saat teminat dışıdır.

Avantajlar

 • Sigortalı kaza sigortalarında prim öderken vergi avantajına sahip olur.
 • Ferdi Kaza sigortasında vergi avantajından faydalanarak ( 4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre ) sigortalının ödediği primlerin belirli bir oranını vergi matrahından indirebilir.

Biz Sizi Arayalım!

Huzur Sigortasından mı faydalanmak istiyorsunuz? Numaranızı bırakın biz sizi arayalım.

Üzgünüz!

Form bilgileriniz bize ulaşmamıştır.

Tebrikler

Tüm bilgileriniz başarıyla tarafımıza teslim edilmiştir.